ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back

RTI Statistics

3

ಸ್ವೀಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳು

 • ವಿವರ
 • 1

  ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)

  0

  ತಿರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳು

  ×
  ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS